Viet Auto Stars (VAS)

THÔNG TIN CHUNG

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Tầm nhìn

Tr thành Công ty hàng đu trong lĩnh lc phân phi các sn phm cho ngành công nghip ph tr ô tô. Phát trin ln mnh và bn vng v t chc cũng như thương hiu;

– Công ty C phn Sao Vit ô tô s là s la chn hàng đu ca các đi tác trong và ngoài nưc v các hot đng kinh doanh dch v ô tô.

01

Sứ Mệnh

Tr thành Công ty hàng đu trong lĩnh lc phân phi các sn phm cho ngành công nghip ph tr ô tô. Phát trin ln mnh và bn vng v t chc cũng như thương hiu;

– Công ty C phn Sao Vit ô tô s là s la chn hàng đu ca các đi tác trong và ngoài nưc v các hot đng kinh doanh dch v ô tô.

02

Giá trị cốt lõi

Tr thành Công ty hàng đu trong lĩnh lc phân phi các sn phm cho ngành công nghip ph tr ô tô. Phát trin ln mnh và bn vng v t chc cũng như thương hiu;

– Công ty C phn Sao Vit ô tô s là s la chn hàng đu ca các đi tác trong và ngoài nưc v các hot đng kinh doanh dch v ô tô.

03

Cam kết